Wet Werk en Zekerheid: het ontslagrecht

Uitgegeven: 31 augustus 2015 13:00
Laatst gewijzigd: 31 augustus 2015 13:02
Bron: 
KNVB.nl

Op Sportkader Nederland hebben we al diverse artikelen gewijd aan de wet Werk en Zekerheid (WWZ). Zo hebben we onder andere de transitievergoeding, de ketenbepaling en de aanzegtermijn behandeld. In deel 4 van onze serie over de WWZ: het nieuwe ontslagrecht in de praktijk.

Situatie:
Wanneer een sportvereniging besluit dat het komend seizoen niet meer verder wil met de huidige trainer, welke opties zijn er dan en wat zijn de eisen die het nieuwe ontslagrecht aan de diverse modellen stelt?

De trainer heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege bij het verstrijken van de einddatum

 • Aanzegtermijn
  Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of langer moet minimaal een maand voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst de trainer schriftelijk geïnformeerd worden over het wel of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Vergeet de club dit te doen of gebeurt dit te laat? Dan heeft de trainer recht op een vergoeding over de periode dat de termijn van één maand niet in acht is genomen.
 • Transitievergoeding
  Als de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 24 maanden of langer heeft geduurd moet aan de trainer een transitievergoeding worden betaald. Deze transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Als op de arbeidsovereenkomst de cao Sportverenigingen van toepassing is mogen sport specifieke opleidingen, die de sportvereniging heeft betaald, van deze transitievergoeding afgetrokken worden.

 
De trainer heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Beëindiging met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst)

 • Bedenktijd trainer
  Ook in het nieuwe ontslagrecht kan een verenging met de trainer om de tafel gaan zitten en met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst beëindigen. Sinds 1 juli 2015 heeft de trainer echter recht op een bedenktijd van twee weken. Dit houdt in dat de trainer de vaststellingsovereenkomst  binnen twee weken na ondertekening eenzijdig en zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Het dienstverband blijft dan in stand.  Ook moet de club de trainer schriftelijk (in de vaststellingsovereenkomst) wijzen op deze bedenktermijn, anders wordt de bedenktermijn automatisch verlengd naar drie weken.
 • Transitievergoeding
  Als een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met wederzijds goedvinden dan is in principe geen transitievergoeding verschuldigd, maar de kans dat de trainer hiermee akkoord gaat is klein. Het staat partijen uiteraard vrij een beëindigingsvergoeding overeen te komen. De hoogte daarvan is inzet van de onderhandelingen.

 
Beëindiging door opzegging
De sportvereniging kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als er een redelijke grond voor ontslag is. In het nieuwe artikel 7: 669 BW wordt exact genoemd wat onder een redelijke grond voor ontslag wordt verstaan. Afhankelijk van de ontslaggrond moet gekozen worden tussen het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV of het verzoeken om ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de Kantonrechter.

Aanvraag ontslagvergunning bij het UWV alleen mogelijk als er sprake is van:
a.    bedrijfseconomische reden
b.    beëindiging na twee jaar ziekte
Verzoek tot ontbinding door de Kantonrechter alleen indienen als er sprake is van:
c.    frequent ziekteverzuim
d.    onvoldoende functioneren
e.    verwijtbaar handelen of nalaten werknemer
f.    werkweigering wegens gewetensbezwaar
g.    verstoorde arbeidsverhouding
h.    andere omstandigheden
 

 • Herplaatsing in passende functie
  Alleen als bij de Kantonrechter een beroep wordt gedaan op verwijtbaar handelen of nalaten (zie onder e) van de trainer, is de werkgever niet verplicht vooraf te onderzoeken in hoeverre herplaatsing in een passende functie binnen een redelijke termijn mogelijk is. Al dan niet met behulp van scholing. In alle andere gevallen moet dus wel de mogelijkheid tot herplaatsing onderzocht worden.
 • Transitievergoeding
  Zowel het UWV als de Kantonrechter kunnen de transitievergoeding toewijzen. De kantonrechter kan nog een billijke vergoeding toewijzen als sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Ook is het mogelijk om in hoger beroep te gaan.

Ontslag op staande voet
Met de invoering van de Wet werk en zekerheid kan de arbeidsovereenkomst ook na 1 juli 2015  direct opgezegd worden om een dringende reden. Dit is het welbekende ‘ontslag op staande voet’. De dringende reden dient ‘binnen zeer korte tijdspanne’ aan de trainer te worden medegedeeld.

 • Vernietigen ontslag op staande voet
  Onder het nieuwe ontslagrecht dient de trainer een procedure te starten bij de Kantonrechter als hij het ontslag op staande voet wil aanvechten. Er kan dus niet meer volstaan worden met een schriftelijke  melding dat de trainer het ontslag niet aanvaardt en bereid blijft de werkzaamheden te verrichten.

Opbouw personeelsdossier cruciaal
Omdat de rechterlijk instanties voortaan strikt gebonden zijn aan de in de wet geformuleerde gronden, is het belangrijk dat de personeelsdossiers op orde zijn en dat aan dossieropbouw gedaan wordt. Met andere woorden:
•    leg afspraken vast;
•    geef aan wat consequenties zijn als afspraken niet worden nagekomen;
•    houd beoordelings- en functioneringsgesprekken en maak hiervan een verslag en deel deze met de trainer;
•    het contact met de trainer moet gericht zijn op verbetering en niet enkel op registreren of rapporteren;
•    u moet aantoonbaar trachten het functioneren te verbeteren.

Dit artikel is geschreven door de Stichting Sportkader Nederland, al ruim dertig jaar de ondersteuner van werkgeverschap bij sportverenigingen.

Door: redactie Voetbal.nl
< vorige artikel
volgende artikel >
Exclusieve Oranje video's
Reacties (0)
Je dient ingelogd te zijn om te kunnen reageren.